2023 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

30-10-2023

2023 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    03 Kasım 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde meclis kararına müteakiben yürürlüğe girmek üzere Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliğinin kabulü ile önceki görev ve çalışma yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.10.2023 tarih ve 94040 sayılı yazısı,

 2-  Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 11/10/2023 tarihli ve 226590022 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6079 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın alt katları İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde kullanıldığını, İl Sağlık Müdürlüğünce kullanılan alanların yetersiz kalmasından dolayı bahse konu taşınmazın son katının da İl Sağlık Müdürlüğünün kullanımına verilmesini talep etmekte olup, bahse konu taşınmazın son katının da İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde (Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi ve Cumhuriyet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Valiliği adına Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği, tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.10.2023 tarih ve 94226 sayılı yazısı,

 3-  Pamukkale Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarih 2023/128, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2023 tarih 511 sayılı kararları ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde, mahkeme kararıyla hukuken plansız durumda kalan 1614, 1615 nolu imar adaları ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 94627 sayılı yazısı,

4-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 29 nolu imar adasında imar hatlarının, ada ayrım sınırlarının ve kitle durumlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 94628 sayılı yazısı,

5-  Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6544 ada, 2 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 94639 sayılı yazısı,

 KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

6-   Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi muhtelif adalarda imar hatlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 7-   Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                          30/10/2023

                                                                                                                                      

                                                                                                                                  Avni ÖRKİ

                                                                                                                             Belediye Başkanı