PAZARLIK İLANI

03-10-2023

PAZARLIK İLANI

   PAZARLIK İLANI
 PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                                                                                  
       Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Pamukkale İlçe Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi uyarınca 15 (onbeş) gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatte İncilipınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, No: 234 adresinde bulunan Pamukkale İlçe Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 1- İhaleler, 11 Ekim 2023 tarihinde Çarşamba günü Pamukkale Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- İhaleler hakkında bilgi ve ihale şartnameleri mesai saatleri içinde Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.
Madde 3- İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
 
  1) Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),
  
 2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
  
 3) Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (aslı ile beraber),
 
  4) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
 
  5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
  
 6) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
B.   Tüzel Kişiler;
   
1) Tebligat için adres beyanı,
  
 2) Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,
  
 3) Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi,
   
4) Nüfus Cüzdan fotokopileri,
    5)
Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
 
   6) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
C.   Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 4- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
Madde 5- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6- İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
Madde 7- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Madde 8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.      
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ MÜLKİYET DURUMU KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1
Akköy Mah.  Menderes Cad. Zemin Kat No:1/B  
 Sazboyunda Mevkii,
240 ada,  2 parsel
İşyeri 239,00 35.500,00.-TL/YIL 31 AY 2.751,25.-TL 11/10/2023
10.00
2 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No:13                                                      Park Alanı Dükkan 15,00 1.900,00.-TL/AY 31 AY 1.767,00.-TL 11/10/2023
10.02
3 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No:13/1                                Park Alanı Dükkan 15,00 1.900,00.-TL/AY 31 AY 1.767,00.-TL 11/10/2023
10.04
4 Develi Mah. Uluyolaltı Mevkii, 0 ada, 522 parsel 

Uluyol Altı Mevkii,

0 ada, 522 parsel 

Tarla 25.973,00 50.000,00.-TL/YIL 31 AY 3.874,99.-TL 11/10/2023
10.06
5 Gölemezli Mah.Belediye Cad. No:27/C  Köyiçi Mevkii,
0 ada, 495 parsel
Dükkan 6,00 500,00.-TL/AY 31 AY 465,00.-TL 11/10/2023
10.08
6 Güzelpınar Mah. Kaplanlar Küme Evleri, No: 15
Köyiçi Mevkii, 251 ada,
481 ve 482 parsel
Konut 123,00 1.500,00.-TL/AY 31 AY 1.395,00.-TL 11/10/2023
10.10
7 Kale Mah. Demokrasi Cad. No: 13 Park Alanı Ekli projesi dâhilinde istekli tarafından yapılacak Büfe  Toplam Alan: 28,25
(Büfe: 15,00 - Wc: 13,25)
10.000,00.-TL+KDV/AY 31 AY 9.300,00.-TL 11/10/2023
10.12
8 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/D  Ortamahalle Mevkii,
272 ada, 12 parsel
Dükkan 40,00 1.000,00.-TL/AY 31 AY 930,00.-TL 11/10/2023
10.14
9 Yeniköy Mah. Yeniköy Küme Evleri, No: 238/A Köyiçi Mevkii
0 ada, 1210 parsel
Konut 92,00 1.500,00.-TL/AY 31 AY 1.395,00.-TL 11/10/2023
10.16

Ekli Dosyalar