2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

28-08-2023

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

      

       Birleşim Tarihi  :    01 Eylül 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde teşkilat yapısı ile ilgili olarak 14.04.2014 tarihli ve 2014/12 sayılı ve 08.08.2022 tarihli ve 2022/148 sayılı meclis kararları doğrultusunda toplam 22 Müdürlük kurulmakla birlikte bu Müdürlüklere ait Görev ve Çalışma Yönetmelikleri doğrultusunda Belediye hizmetleri yürütülmekte olup, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Belediyemizde “Afet İşleri Müdürlüğü” ile “Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü” kurulması ve ekte sunulan teşkilat yapısı ve çalışma esaslarına dair yönetmeliklerinin kabulü, müdürlük bütçelerinin yedek ödenek tertibinden karşılanması ile Meclis kararına müteakiben yürürlüğe girmek üzere yeniden düzenlenen Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ve önceki görev ve çalışma yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.08.2023 tarih ve 88979 sayılı yazısı,

 

2-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden,             09 Nisan 2023 tarih ve 32158 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur) ve IV Sayılı Dolu-Boş kadro durumu (memur), cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.08.2023 tarih ve 88980 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale Belediye Meclisinin 11/04/2023 tarih 2023/76, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarih 394 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2023 tarih ve 89030 sayılı yazısı,

 

4-    Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2023 tarih 2023/106, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/06/2023 tarih 376 sayılı kararı ile onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 nolu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2023 tarih ve 89031 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22a-22b-3a pafta, Topraklık Mahallesi, 7758 ada, 3 parsele ait hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2023 tarih ve 89032 sayılı yazısı,

 

 

 

6-    Belediye Meclisinin 02.04.2021 tarih ve 2021/52 sayılı kararı ile Asıl Divan Katipliğine seçilen Mehmet YARA’nın 28.08.2023 tarihinde Belediye Meclisi Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 1 Asıl Katip Üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.08.2023 tarih ve 89053 sayılı yazısı,

 

7-    Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarih ve 2023/53 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Meclis İhtisas Komisyonlarından Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu Üyesi                    Mehmet YARA’nın 28.08.2023 tarihinde Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.08.2023 tarih ve 89054 sayılı yazısı,

 

8-   Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                           28/08/2023

                                                                                                                                        

                                                            

                                                                                                                                  Avni ÖRKİ

                                                                                                                             Belediye Başkanı