Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

28-04-2023

Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Birleşim Tarihi : 05 Mayıs 2023

Gün ve Saati : Cuma - 15.00

 

K O N U L A R :

 

- Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1- Belediyemize ait 2022 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2023 tarih ve 78773 sayılı yazısı,

 

2- Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığınca mülkiyetleri Belediyemiz adına kayıtlı Pamukkale İlçesi, Kurtluca Mahallesi, 8387 ada, 12 parsel nolu, 6.080,39 m² sahalı taşınmaz ile 8588 ada, 27 parsel nolu, 1.325,33 m² sahalı taşınmazların mezarlık olarak kullanmak üzere devrinin yapılması talep edilmekte olup, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (s) bendine “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunduğundan, bahse konu taşınmazların mezarlık olarak kullanmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 28.04.2023 tarih ve 79100 sayılı yazısı,

 

3- Mülkiyeti Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı Ek-1 listede tapu bilgileri belirtilen müstakil veya hisseli taşınmazlar ile Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ek-2 listede tapu bilgileri belirtilen müstakil taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (h) bendine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine göre trampa yapılıp yapılmayacağı, 34.maddesinin (g) bendine göre ise trampa işlemlerini yürütmek ve uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmeyeceği hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 28.04.2023 tarih ve 79103 sayılı yazısı,

 

4- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Anaokulu Alanında kalan, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 9165 ada, 1 parsel nolu, 1.500,20 m² sahalı taşınmazın 16633/30004 (831,65 m²) hissesi Denizli Büyükşehir Belediyesi adına, 13371/30004 (668,55 m²) hissesi ise Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı olup, bahse konu taşınmazdan Pamukkale Belediyesi adına kayıtlı 13371/30004 (668,55 m²) hissenin üzerine anaokulu yapmak ve kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis süresinin belirlenmesi ve tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2023 tarih ve 79104 sayılı yazısı,

 

5- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3688 ada, 6 nolu parselin doğusundaki park ve trafo ve park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2023 tarih ve 79106 sayılı yazısı,

 

 

 

 

1/2

 

 

 

 

6- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 598 nolu parselin batısında bulunan tescil harici alan ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2023 tarih ve 79107 sayılı yazısı,

 

7- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin; Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 8891 ada, 1 nolu parselinde yer alan trafo alanı yerinin taşınması ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2023 tarih ve 79108 sayılı yazısı,

 

 

8- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

28/04/2023

 

Avni ÖRKİ

Belediye Başkanı