2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13-04-2023

2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2023 YILI NİSAN AYI TOPLANTILARINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1.BİRLEŞİM
1 07.04.2023
2023/52
Belediye Encümen Üyeliğine Recep UZUNCA, Rahmi TAŞDAN ve Erkan TIKIROĞLU’nun seçildiği hk.
2 07.04.2023
2023/53
Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının oluşturulduğu ve üyelerinin tespit edildiği hk.
3 07.04.2023
2023/54
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk. 
4 07.04.2023
2023/55
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin genel kurulunda Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Dilaver YARDIM’ın seçildiği hk.
5 07.04.2023
2023/56
Dünyamızda tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla Belediyemizin de davet edildiği Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havalesi hk.
6 07.04.2023
2023/57
Mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına kayıtlı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Koyunaliler Mahallesi, 0 ada, 104 parsel nolu 32.413,00 m² sahalı taşınmazın 6.027,00 m²’lik kısmının Belediyemiz tarafından kullanılabilmesi için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına 3.Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yetki, sorumluluk ve kullanımına yönelik esas ve usullerin belirlenebilmesi için 10 (on) yıl süre ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 07.04.2023
2023/58
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarih 2022/200, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2022 tarih 705 sayılı kararı ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/01/2023 tarih, 14814 sayılı kararıyla uygun görülen 15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
8 07.04.2023
2023/59
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 199 ada, 1 parselin batısında trafo alanı ve 138 ada, 13 parselin batısında bulunan park alanı ile ilgili hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 07.04.2023
2023/60
Denizli İdare Mahkemesinin 22/02/2023 tarih ve 2022/773 E., 2023/409 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 07.04.2023
2023/61
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisindeki ÇED Yönetmeliğine tabi alanlara ait Genel Plan Hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
11 07.04.2023
2023/62
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı ve Eldenizli Mahallesi güneybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 07.04.2023
2023/63
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi kuzeybatı kesimi ile ilgili 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 07.04.2023
2023/64
Cankurtaran Mahallesi idari sınırları içerisinde 7055 nolu imar adasının kuzeyinde Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 07.04.2023
2023/65
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Pamukkale Personel Anonim Şirketinin genel kurulunda Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Dilaver YARDIM’ın seçildiği hk.
15 07.04.2023
2023/66
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretler Tarifesinin “Mali Hizmetler Müdürlüğü İle İlgili Ücretler” bölümünün “Sabit İlan Reklam Yerleri Ücreti” başlığının altında yer alan billboardlardan alınacak günlük ücretin değiştirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
16 07.04.2023
2023/67
Denizli Valiliği Gençlik Spor İl Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi 6545 ada, 10 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 07.04.2023
2023/68
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Cumhuriyet Mahallesi İdari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi 8910 ada, 3 nolu parselin doğusundaki park alanı ve trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2.BİRLEŞİM
18 10.04.2023
2023/69
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2022 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
19 10.04.2023
2023/70
Pamukkale Belediyesinin 2022 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliğinin oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
3.BİRLEŞİM
20 11.04.2023
2023/71
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretler Tarifesinin “Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler” bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmında yer alan ücretlerin güncellenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
21 11.04.2023
2023/72
Dünyamızda tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla Belediyemizin de davet edildiği Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunmasına, Belediye Başkanının doğal delege seçilmesine ve üyelik aidatının ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun  kabulü hk. 
22 11.04.2023
2023/73
Mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına kayıtlı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Koyunaliler Mahallesi, 0 ada, 104 parsel nolu 32.413,00 m² sahalı taşınmazın 6.027,00 m²’lik kısmının Belediyemiz tarafından kullanılabilmesi için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına 3.Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yetki, sorumluluk ve kullanımına yönelik esas ve usullerin belirlenebilmesi için 10 (on) yıl süre ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 11.04.2023
2023/74
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarih ve 2022/200 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2022 tarih ve 705 sayılı kararı ile onaylanan; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/01/2023 tarih ve 14814 sayılı kararı ile uygun görülen 15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların  uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
24 11.04.2023
2023/75
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 199 ada, 1 parselin batısında trafo alanı ve 138 ada, 13 parselin batısında bulunan park alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 11.04.2023
2023/76
Denizli İdare Mahkemesinin 22/02/2023 tarih ve 2022/773 E., 2023/409 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasına ait hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
26 11.04.2023
2023/77
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisindeki ÇED Yönetmeliğine tabi alanlara ait genel plan hükmünün yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 11.04.2023
2023/78
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı ve Eldenizli Mahallesi güneybatı kesimi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 11.04.2023
2023/79
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, Kuzeybatı Kesimi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.  
29 11.04.2023
2023/80
Cankurtaran Mahallesi idari sınırları içerisinde 7055 nolu imar adasının kuzeyinde Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı planlanması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.  
30 11.04.2023
2023/81
Pamukkale Belediyesi 2023 yılı Ücretler Tarifesinin “Mali Hizmetler Müdürlüğü İle İlgili Ücretler” bölümünün “Sabit İlan Reklam Yerleri Ücreti” başlığının altında yer alan billboardlardan alınacak günlük ücretin değiştirilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
31 11.04.2023
2023/82
Denizli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6545 ada,10 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
32 11.04.2023
2023/83
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Cumhuriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 8910 ada, 3 nolu parselin doğusundaki Park Alanı ve Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.  
33 11.04.2023
2023/84
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “05 Mayıs 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.