2023 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-03-2023

2023 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI MART AYI 

03 MART 2023 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 03.03.2023
2023/43
Mülkiyeti Belediyemize ait Eğmir Mahallesi, 136 ada, 68 parsel nolu, 2.902,87 m² sahalı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp yapılmayacağı konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 03.03.2023
2023/44
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 641 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 03.03.2023
2023/45
Hürriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde 1055 Sokağın güneyinde kalan "Trafo Alanı" ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.03.2023
2023/46
Hamburger Turkey Kâğıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada, 3 nolu parselinde hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
5 03.03.2023
2023/47
Denizli İdare Mahkemesinin 15/12/2022 tarih ve 2022/773 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda dava konusu Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5008 nolu imar adasında Denizli Belediye Meclisinin 06/10/2006 tarih ve 608 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemlerin durdurulması, nihai karar alınıncaya kadar söz konusu alanda imarla ilgili herhangi bir idari işlem tesis edilmemesi ve konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 03.03.2023
2023/48
Mülkiyeti Belediyemize ait Eğmir Mahallesi, 136 ada, 68 parsel nolu, 2.902,87 m² sahalı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin  yapılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
7 03.03.2023
2023/49
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi 641 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
8 03.03.2023
2023/50
Hürriyet Mahallesi idari sınırları içerisinde 1055 sokağın güneyinde kalan Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
9 03.03.2023
2023/51
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının “07 Nisan 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.