2020 EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

28-09-2020

2020 EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    02 Ekim 2020

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümeninin 23.09.2020 tarih 1128 sayılı kararı ile uygun görülen 2021 yılı Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 22803 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediye Encümeninin 23.09.2020 tarih ve 1129 sayılı kararı ile 320.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2021 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 22804 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Ücretlerine ilişkin “2021 Yılı Ücret Tarifesi” Taslağının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 22805 sayılı yazısı,

 

4-    Laodikeia Antik Kenti, Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portiği Kuzey Bölümünün Kısmi Restorasyon Projesi için yapılacak olan harcamanın %95'nin Belediye Başkanlığımız tarafından “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payına Ait Yönetmelik” gereği Denizli Valiliğine aktarılan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Ait Katkı Payından karşılanması, ödeneğin %5'nin ise Belediye Bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laodikeia Kazısı Başkanlığı ile protokol yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75.maddeleri gereğince Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 22.09.2020 tarih ve 22556 sayılı yazısı,

 

5-    Abdullah GÜL'ün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, tapunun M22A23D1A pafta, 5649 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 22934 sayılı yazısı,

 

6-    Megan Tekstil Konfeksiyon Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi,  Kale Mahallesi, M22a-19d-3d pafta, 176 ada, 2 nolu ve 350 ada, 1 nolu parsellerinde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 22935 sayılı yazısı,

 

7-    Ömer KABAYUKA'nın; Pamukkale Belediye Meclisinin 06/07/2020 tarih ve 2020/89 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2020 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2020 tarih, 2019/796 E. 2020/261 K. sayılı kararına uygun olarak 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 ve 16 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20754307 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 22936 sayılı yazısı,

 

8-    Topraklık Mahallesi 8168 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 22983  sayılı yazısı,

 

 

9-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                       28/09/2020

 

                                                                                                                                       Avni ÖRKİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı