2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-07-2020

2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    07 Ağustos 2020

       Gün ve Saati       :    Cuma  -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince; Moldova-Gagavuz Yerine bağlı Komrat İli, Kıpçak Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 27.07.2020 tarih ve 16976 sayılı yazısı,

 

2-    5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi ile 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2020/2021 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardım süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.07.2020 tarih ve 16969 sayılı yazısı,

 

3-    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Kurumumuza hibe edilen 1.500.000,00-TL ödenek ile satın alınan 1 adet 13,5+1 m3 konteyner yıkama aracı (20 PK 584), 1 adet 5,5 m3 vakumlu yol süpürme aracı (20 PK 538), 2 adet kompakt vakumlu yol süpürme araçlarının (20 2020 019 – 20 2020 20); 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin ilgili fıkrası “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gereğince bahse konu araçların Pamukkale Belediye Başkanlığı adına kaydının yapılması ve haczedilemez kararı alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 17163 sayılı yazısı,

 

4-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kale Mahallesi, 786 nolu parselin doğusunda yer alan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih ve 17304 sayılı yazısı,

 

5-    Megan Tekstil Konfeksiyon Mensucat San.ve Tic.Ltd. Şti.’nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22a-19d-3d pafta, 176 ada 2 nolu ve 350 ada 1 nolu parsellerinde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih ve 17305 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yükseklik ve kat adetleri belirtilmeyen alanlarda plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.                                             

                                                                                                                               29/07/2020

 

                                                                                                                              Avni ÖRKİ

                                                                                                                          Belediye Başkanı