2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-06-2020

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    03 Temmuz 2020

       Gün ve Saati       :    Cuma  -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2020 tarih ve 7874 sayılı yazısı,

 

2-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2020 tarih ve 7873 sayılı yazısı,

 

3-    Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet alımına ihtiyaç duyulmakta olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesinin (b) fıkrasına göre satın alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 8109 sayılı yazısı,

 

4-    Belediyemize ait 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarih ve 10044 sayılı yazısı,

 

5-    Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 197 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14037 sayılı yazısı,

 

6-    Mübeccel KIZILTAN’ın 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde 3595 ada, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 257 ada, 15, 258 ada 1 nolu parsellerde kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konu hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14038 sayılı yazısı,

 

7-    TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Denizli İl Müdürlüğünün, kurumlarınca sunulan Kablo TV, HD TV, Kablonet fiber internet ve Kabloses sabit telefon hizmetlerine Asmalıevler Mahallesinden gelen taleplerin karşılanması amacıyla Asmalıevler Mahallesi 6607 sokak ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yer alan Park Alanı içerisine Bölge Dağıtım Dolabı konulması için gerekli iznin verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14039 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2020 tarih, 2019/796 E. 2020/2061 K. sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 ve 16 nolu parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14040 sayılı yazısı,

 

9-    Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi, 349 nolu parseli ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14041 sayılı yazısı,

 

10-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yükseklik ve kat adetleri belirtilmeyen alanlarda plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14042 sayılı yazısı,

 

11-  Şenay KAYA’nın; Dokuzkavaklar Mahallesi, 3231 ada, 17 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14084 sayılı yazısı,

 

12-  Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) fıkrasında belirlenen hesap yöntemine uygun birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi gerekmekte olup, 2020 yılı Birim Otopark Bedeli ve Yerleşme Bölgesi Gruplarının belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14085 sayılı yazısı,

 

13-  Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanan Deliktaş Mahallesi, 5410 ada, 1 parsel nolu, 4.688,00 m² sahalı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) bendi gereğince Pamukkale Belediyesi adına bağış olarak kabulüne, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ortaokul Alanı olarak planlanan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Deliktaş Mahallesi, 5353 ada, 2 parsel nolu 2.436,00 m² sahalı taşınmaz üzerine Pamukkale Belediyesince Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince yapılacak olan protokole imza atmak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14130 sayılı yazısı,

 

14-  Mülkiyetleri Belediyemize ait Uzunpınar Mahallesi 210 ada, 8 parsel nolu 5.534,86 m² sahalı, Akçapınar Mahallesi, 118 ada, 42 parsel nolu 500,00 m² sahalı, 107 ada, 31 parsel nolu 500,00 m² sahalı ve Çömleksaz Mahallesi, 626 ada, 1 parsel nolu 510,00 m² sahalı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrinin yapılıp, yapılmayacağı hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 14133 sayılı yazısı,

 

15-  Pamukkale Karahayıt 29 (J-44) numaralı işletme sahasında bulunan kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesine ait KH-2 kuyusunun bulunduğu mülkiyeti Belediyemize ait Karahayıt Mahallesi,                  229 ada, 2 parsel nolu 430,04 m² sahalı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp, yapılmayacağı hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2020 tarih ve 14181 sayılı yazısı,

 

16-  17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun "Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması" başlıklı 1.maddesinin (ç) bendinde “Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde Meclis, bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir…” denildiğinden, konunun görüşülmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2020 tarih ve 14181 sayılı yazısı,

 

17-  5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 8106 sayılı yazısı,

 

18-  5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2019 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2019 yılı Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması,

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

19-  Topraklık Mahallesi 8218 ile 8168 adalar ve çevresinde imar hatlarının, fonksiyon sınırlarının, kitle durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

20-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

                                                                                                                                                 29/06/2020

 

                                                                                                                                       Avni ÖRKİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı