2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

03-02-2020

2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    07 Şubat 2020

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 16.12.2019 tarih ve E.19009850 sayılı yazıyla bildirilen 2018 yılı Pamukkale Belediyesi Sayıştay Denetim Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55.maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.01.2020 tarih ve 2851 sayılı yazısı,

 

2-    Ali ADIGÜZEL’in Dokuzkavaklar Mahallesi, 5084 ada, 2 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 2910 sayılı yazısı,

 

3-    Gülistan EKE’nin Kuşpınar Mahallesi, 2922 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 2911 sayılı yazısı,

 

4-    15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1610 ada, 9 nolu parselde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 2942 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2019 tarih ve 776 sayılı kararı ile belirlenen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Hükümlerine eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 2944 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

6-    15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde 3595 ada, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 258 ada, 1 nolu parsellerde kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 03/02/2020

 Gamze SEVGİ

Belediye Başkanı V.