2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

30-12-2019

2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    03 Ocak 2020

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R:

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2019 tarih ve 1502 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli Pamukkale İlçesi Gökpınar Mahallesinde bulunan “Ayrancık Küme Evleri” isminin “Hatipoğlu Sokak” olarak değiştirilmesini talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesinin (g) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2019 tarih ve 8332 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli 11493 sayılı ve 16.01.2007 tarihli 974 sayılı Genelgeler gereğince Belediyemizde 2020 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.07.2019 tarih ve 210975 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretlerini geçmemek üzere 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2019 tarih ve 1503 sayılı yazısı,

 

4-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 527,00-TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 3.maddesinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesinde belirtildiği gibi 559,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 26.12.2019 tarih ve 13480 sayılı yazısı,

 

5-    Metin KARA ve Nihat KARA’nın Dokuzkavaklar Mahallesi M22A23A1C pafta, 3231 ada, 17 nolu parselde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2019 tarih ve 13643 sayılı yazısı,

 

6-    15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde 3595 ada 2, 5, 6, 7, 13, 14, 258 ada 1 nolu parsellerde kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2019 tarih ve 13644 sayılı yazısı,

 

7-    5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2019 tarih ve 218 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

8-    Gürbüz ŞAHAN adına vekaleten Nimet SOFUOĞLU’nun Akhan Mahallesi, 277 ada, 29 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                     30/12/2019

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                               Belediye Başkanı