2019 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

02-12-2019

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    06 Aralık 2019

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki 46.20.06.33/06.2.0/5/06.5.7.04 “Sosyal Tesisler” tertibinden 18.000.000,00.-TL ve 46.20.06.33/06.2.0/5/06.5.7.07 “Yol Yapım Giderleri” tertibinden 7.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 25.000.000,00.- TL ödeneğin, ekli cetvelde belirtildiği üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesindeki 46.20.06.36/05.9.9/5/06.5.7.04 “Sosyal Tesisler” tertibine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18-b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36-2.maddesi uyarınca aktarılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2019 tarih ve 4236 sayılı yazısı,

 

2-    Belediyemiz birimlerinde 2020 yılında çalıştırılmak üzere 5620 sayılı Yasanın 1. ve 3.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi kapsamı içerisinde, birimlerimizin daha iyi hizmet verebilmesi için geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ekte sunulan geçici işçi Adam/Ay sayısı konusunun görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 1414 sayılı yazısı,

 

3-    Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile sosyal denge sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2021 tarihine kadar yetki verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 1415 sayılı yazısı,

 

4-    Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisindeki ticaret alanlarına ait fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7784 sayılı yazısı,

 

5-    Irlıganlı Mahallesi idari sınırları içerisinde İmar Kanununun 18.maddesine uygun olarak yapılacak olan imar uygulamasındaki sorunların giderilmesi için hazırlanan 101, 102, 103, 104, 105, 147, 339, 340 adalar ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7785 sayılı yazısı,

 

6-    Deliktaş Mahallesi, 2986 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7786 sayılı yazısı,

 

7-    Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mah., 2344 ada,      9, 10, 2347 ada, 8, Atalar Mah., 5 ada, 10 nolu parsellerindeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak,   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7787 sayılı yazısı,

 

8-    Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisindeki uygulamalarda tereddüde düşülmemesi için Çürüksu Çayına ilişkin plan hükümlerinin belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7788 sayılı yazısı,

 

9-    Denizli Belediye Meclisinin 17/01/2010 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Sanayi Alanlarındaki ifraz şartlarına ilişkin plan hükümlerindeki çelişkinin ortadan kaldırılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7789 sayılı yazısı,

 

10-  Gürbüz ŞAHAN adına vekaleten Nimet SOFUOĞLU’nun Akhan Mahallesi, 277 ada, 29 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7790 sayılı yazısı,

 

11-  Pamukkale Belediye Meclisinin 05/08/2019 tarih ve 127 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih ve 486 sayılı kararı ile kabul edilen, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7791 sayılı yazısı,

 

12-  Pamukkale Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 137 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih ve 498 sayılı kararı ile kabul edilen, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinin İmar Uygulaması Yapılmamış Bölgesinde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 7792 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

13-  Bağbaşı Mahallesi 317-397-398-399-400-401-402-403-404-405-407-408-409-410-411-412-413-414 adalarda yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

14-  SERHATLI San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti’nin tapunun Çömleksaz Mahallesi, 623 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Pınarkent Mahallesinde, eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması mahkeme kararıyla iptal edilen bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

16-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                    02/12/2019

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                               Belediye Başkanı