Temizlik İşleri Müdürlüğü

 Mustafa TOKGÖZ

Müdür V.

444 9 220

Görev Tanımı

            (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Pamukkale Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir.

            (2) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerlerinin yıkanması işleminin yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek yapılan plan dahilinde çalışmaların sürdürülmesini takip etmek ve toplanan çöplerin nakledilmesini sağlamak,

            (3) Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,

            (4) Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak,

            (5) İlçe sınırları içerisinde bulunan belediyeye ait metal çöp konteynerleri ve geri dönüşüm konteynerlerinin her türlü bakımı, onarımı, tamiratının yapılması, yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak,

            (6) Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteyner taleplerini karşılamak, kırılan metal çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yapmak,

            (7) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, yapılan çalışma ve denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak,

            (8) Çevre ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak,

            (9) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,         

            (10) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

            (11) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

            (12) Kurban kesimi yerlerinde, atıklarının toplanması ve temizlik hizmeti sunmak,

            (13) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygulama planı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak,

            (14) Atık pillerin, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları desteklemek,

            (15) Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

            (16) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

            (17) Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

           (18) Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilgili mevzuat ve diğer mevzuatın verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütmek,

           (19) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlanmasını sağlamak, birim faaliyet raporları ile birlikte Başkanlığa sunmak,

           (20) Kamu İhale Kanunları gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek,

            (21) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

            (22) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.