anasayfafacebooktwitter
destekhatti
Sağlık İşleri Müdürlüğü
 
Murat ALTUN -  Müdür V.
Sağlık İşleri Müdürlüğü
444 9 220

Görev Tanımı

(1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan  Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.                 

(2) Yürürlükteki Mevzuat hükümleri gereği Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılması gereken tüm iş ve işlemlerle birlikte genel olarak; 

 1. Özelde insan genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici, panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretilmesi ve Tüketilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkındaki Kanun, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Sağlık Bakanlığının Ölü Defin Ruhsatları konulu 2000/41 sayılı, Mezarlıklar ve Ölü Defni konulu 2000/42 sayılı, Ölülerin Nakli konulu 2000/43 sayılı genelgeleri ve İçişleri Bakanlığının Cenaze Nakil Araçları konulu genelgesi ile diğer ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye dolayısıyla mesleğe dair tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.
 3. Belediye personeli ile şehir halkına; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gerekli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin verilmesini koordine etmek
 4. Birimlerdeki sağlık hizmeti veren, Hemşire, Ebe ve diğer sağlık personelinin çalışmalarını verimli ve yasalara uygun olmasını sağlamak ,
 5. Doktor ve diğer sağlık personelinin mesai saatleri dışındaki görevlerini yerine getirmeleri için gerekli nöbet cetvelleri düzenleyip ilgililere tebliğ etmek
 6. Memur ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri hastalanmaları halinde, tedavi yönetmeliğine göre muayene ve sevklerinin yapılmasını sağlamak
 7. Acil sağlık olaylarında ve bulaşıcı hastalıkların salgınında Valilik ile işbirliği yaparak gerekli müdahaleyi koordine etmek
 8. Tüm Poliklinik ve Sağlık Merkezlerini kontrol ederek çalışmaları denetlemek
 9. Müdürlüğün ihtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçleri en ekonomik şekilde istenen kalite, nitelik ve zamanında tedarik edilmesini sağlamak
 10. Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak
 11. Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak.
 12. Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek.
 13. Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak,faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek.
 14. Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak.    
 15. Dengeli,gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak,harcamaları bütçesi dahilinde yapmak.
 16. Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.

(3) Müdürlük, görevlerini esas itibariyle mahiyetinde çalışan kadrolu personel eliyle yürütmek

(4) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

(5) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek

(6) Kadrosunda göreve ve ihtiyaca uygun personel bulunmaması halinde temini için ilgili mevzuatın öngördüğü yetkileri kullanmak.

(7) Müdürlük görevlerini çalışan personelin aldıkları eğitime, mesleğine, kadro ve görevlendirme durumuna göre oluşturulan birimler vasıtasıyla yerine getirmek.

(8) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak