Bilgi İşlem Müdürlüğü

 Mehmet Fatih Doğanay

Müdür V.

444 9 220

Görev Tanımı • Pamukkale Belediyesinde mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin, tüm yazılım, donanım, program ihtiyaçlarını temin etmek, kurulumlarını yapmak, teknik destekte bulunmak.
 • Belediye otomasyonunu kurmak ve bilişim teknolojisine uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini oluşturmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
 • MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile bütünleşik olarak, Tek Veri Tabanı oluşturmak, ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek,
 • Bilgisayar sistemleri üzerinde mevcut bulunan programların, bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak,
 • İç ve dış müdürlükler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak, entegrasyonunu gerçekleştirmek,
 • Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak,
 • Pamukkale Belediyesi Web sitesi yapmakyaptırmak (pamukkale.bel.tr) ve yeniden yazılacak olan kısımlar ile ilgili analizleri yapmak,
 • Belediyecilik hizmetlerini, mevzuatın izin verdiği ölçüde, web ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak,
 • e-Posta tanımlamaları, iş ve işlemlerini için her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak,
 • Belediyenin iç ve dış Müdürlüklerin, bağlı birimlerinin tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda, donanım ve yazılımlarının bilgi işlem ihtiyaçlarını değerlendirmek, gerekli teknik destek sağlanmak ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasını sağlamak. Bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, temin edilmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
 • Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak,
 • Eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve düzenlettirmek,
 • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve ihtiyaçları analiz etmek, gerektiğinde teminini sağlamak,
 • Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.
 • Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
 • Veri ve bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli önlemleri almalarını sağlamak,
 • Mevcut Sistemi 7 gün 24 saat faal halde tutmak, sistemin güvenliğini, sürekliliğini sağlamak üzere, diğer çevresel destek birimleri ile uyumluluğunu sağlamak,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Müdürlüğün stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Ana Bilgisayar Sisteminin, yan ünitelerinin ve Network cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Müdürlüğün, Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yapmak,
 • C. İçişleri Bakanlığı e-BELEDİYE Bilgi Sistemi projesi kapsamında EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve diğer modüllerinin, tüm müdürlükler ve birimlerin etkin kullanımını sağlamak,
 • Uzak birimlerle olan haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli güncelliğini sağlayarak merkezde toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak.
 • İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,
 • Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,