anasayfafacebooktwitter
destekhatti
İhale İlanı 29.05.2018

                                                                    İLAN                                                                     

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 49. maddesi uyarınca 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.

1) İhaleler, 06.06.2018 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:10:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4) Katılımcılardan İstenen belgeler;

a) Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.

b) Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir. *İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır *İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

Sıra No Adres Bilgileri Kullanım Amacı Muhammen Bedel          Kira         Bitiş Tarihi Geçici Teminat Bedeli İhale                                   Tarihi/Saati
1 Aziziye Mahallesi, Sanayi Sokak, No:19 Sanayi Dükkanı 50,00 m² 245,00.-TL+KDV/AY 2020-03-31 161,70.-TL 06.06.2018         Saat: 10:00
2 Gözler Mahallesi, Akgöl Sokak, No:12/H Sanayi Dükkanı 45,00 m² 150,00.-TL+KDV/AY 2020-03-31 99,00.-TL 06.06.2018         Saat: 10:03
3 Gözler Mahallesi, Akgöl Sokak, No:12/I 45,00 m² 150,00.-TL+KDV/AY 2020-03-31 99,00.-TL 06.06.2018         Saat: 10:05
4 Uzunpınar Mahallesi, 201 Sokak, No:10/B Sanayi Dükkanı 30,00 m² 160,00.-TL+KDV/AY 2020-03-31 105,60.-TL 06.06.2018         Saat: 10:08
5 Uzunpınar Mahallesi, 201 Sokak, No:10/C 30,00 m² 160,00.-TL+KDV/AY 2020-03-31 105,60.-TL 06.06.2018         Saat: 10:10

KURUMSAL HİZMET REHBERİ FAALİYET BİLGİLERİ LİNKLER