Taşınmazların Kiraya Verilmesi İlanı

04-04-2018
attachment

 PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazların, 26/03/2017 tarihli Encümen kararı ile 2886 Sayılı Devlet 
İhale Yasasının 49. maddesi uyarınca 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına ve 09 Nisan 2018 Pazartesi günü pazarlık usulü ile kiraya verilmesine karar verilmiştir.
İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
Katılımcılardan İstenen belgeler;
a) Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
b) Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi,  İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
*İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.