2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

07-06-2017
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 01 HAZİRAN 2017 (1.BİRLEŞİM), 02 HAZİRAN 2017 ( 2.BİRLEŞİM ) VE 05 HAZİRAN 2017 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.06.2017
2017/210
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesinde muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2 01.06.2017
2017/211
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/147 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 417 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP–759,431 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.06.2017
2017/212
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 424 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP–759,433 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.06.2017
2017/213
BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, M22A20C1B – M22A20C2A – M22A20C2B – M22A20B3D pafta, 202 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
5 01.06.2017
2017/214
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 4549 ada, 15 ve 24 nolu parsellerdeki kitlenin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.06.2017
2017/215
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği, Pamukkale Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 2017/204 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde “259 ada, 3-4 nolu parseller tevhide tabidir.” plan hükmünün sehven yazıldığı ve bu kararla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin söz konusu parselleri kapsamadığı anlaşıldığından, söz konusu meclis kararının tashihi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.06.2017
2017/216
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Belediyemiz sınırları içerisinde açılacak olan 4 çocuk evi ve 1 kadın konuk evinin kira bedellerinin karşılanması için Belediyemiz ile protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN'e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 01.06.2017
2017/217
19.09.2014 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesi arasında imzalanan protokolle Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Atık Bertaraf Tesisi İşletimi hizmet alımı işi ortak ihale edilmiş olup işin süresi 31.12.2017 tarihinde sona ereceğinden, Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan ve belediyemizin görev alanlarını kapsayan kısımlardaki katı atıkların toplanması ve bertaraf sahasına taşınması, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin temizlenmesi, süpürülmesi ve yıkanması vb. hizmetlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren 21 aylık süre için, Denizli Büyükşehir Belediyesince ihale yoluyla yapılacak olan ortak hizmet alımı ve protokol işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 01.06.2017
2017/218
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D02B2A pafta, 1878 ada, 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanı içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 01.06.2017
2017/219
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 2017/39 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 333 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,15 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve Çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.06.2017
2017/220
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2016 tarih ve 5895 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Atalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2353 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 01.06.2017
2017/221
Pamukkale Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarihli ve 2014/77 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği yerine geçmek üzere; eski yönetmelik üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak hazırlanan ekli yeni “Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği” taslağının görüşülmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
13 01.06.2017
2017/222
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2017-2018 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
14 02.06.2017
2017/223
Pamukkale Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının 02.06.2017 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
15 02.06.2017
2017/224
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada, 1 nolu ve Aktepe Mahallesi, tapunun Kurudere Mahallesi, 219 ada, 3 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Milli Eğitim Müdürlüğünün ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kurum görüşleri alınması gerektiğinden, talebin Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 02.06.2017
2017/225
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2016 tarih ve 5895 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Atalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2353 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 02.06.2017
2017/226
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 146 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 426 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,430 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi’nde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 02.06.2017
2017/227
BALRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, M22A20C1B - M22A20C2A - M22A20C2B - M22A20B3D pafta, 202 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 02.06.2017
2017/228
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 2017/39 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2017 tarih ve 333 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 02.06.2017
2017/229
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 2017/204 sayılı meclis kararında sehven yazılan “259 ada, 3-4 nolu parseller tevhide tabidir.” plan hükmünün meclis kararından çıkarılarak tashih edilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 02.06.2017
2017/230
Pamukkale Belediye sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde 8 ay olmak üzere eğitim yardımı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 02.06.2017
2017/231
Pamukkale Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 2014/77 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği yerine geçmek üzere hazırlanan yeni “Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği'nin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 02.06.2017
2017/232
Belediyemiz sınırları içerisinde açılacak olan 4 çocuk evinin 31.12.2018 tarihine kadar, 1 kadın konuk evinin sürekli kira bedellerinin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi ve ortak hizmet projesi geliştirmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
24 05.06.2017
2017/233
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi 5374 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 05.06.2017
2017/234
Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Atık Bertaraf Tesisi İşletimi hizmet alımı işin süresi 31.12.2017 tarihinde sona erecek olup, Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan ve belediyemizin görev alanlarını kapsayan kısımlardaki katı atıkların toplanması ve bertaraf sahasına taşınması, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin temizlenmesi, süpürülmesi ve yıkanması vb. hizmetlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren 21 aylık süre için Denizli Büyükşehir Belediyesince ihale yoluyla yapılacak olan ortak hizmet alımı ve protokol işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 05.06.2017
2017/235
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/147 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 417 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP–759,431 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 05.06.2017
2017/236
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2017 tarih ve 424 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,433 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde yer alan muhtelif imar adalarında kitle durumunun ve yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 05.06.2017
2017/237
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 4549 ada, 15 ve 24 nolu parsellerdeki kitlenin düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 05.06.2017
2017/238
Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının “04 Temmuz 2017 Salı günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.