2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

07-02-2017
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ
  01 ŞUBAT 2017 (1.BİRLEŞİM), 02 ŞUBAT 2017 (2.BİRLEŞİM) VE 03 ŞUBAT 2017 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.02.2017
2017/57
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C3A pafta, 207 ve 209 ada içerisinde yer alan muhtelif parsellerin cephe alabilmesi için yaya yolu planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2 01.02.2017
2017/58
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 01.02.2017
2017/59
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 182 ada, 13 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.02.2017
2017/60
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, M22D04A3A pafta, 283-285-286 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.02.2017
2017/61
Yalçın BAĞÇELİ’nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Köyü, Göçen Yeri Mevkii, M22D03A1B pafta, 3875 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.02.2017
2017/62
Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 2016/353 nolu kararı ile kabul edilen, Pamukkale Belediyesi 2017 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretler Tarifesinin "Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Dahil)" bölümünde yer alan Açık Pazar Yerleri Devir Ücreti başlığındaki "Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici işgal ücreti, KDV dahil metretülünden  2,00-TL alınır." ifadesinin, "Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici işgal ücreti, KDV dahil metretülünden 2,50-TL alınır." şeklinde düzenlenmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 01.02.2017
2017/63
Belediye Meclisimizce 03.06.2016 tarih ve 2016/244 sayılı karar ile yapılacak olan projeler için 50.000.000,00-TL borçlanma kararı alınmıştır. 2016 yılında söz konusu borçlanmanın 10.000.000,00-TL’si Dokuzkavaklar Semt Polikliniği Yapım İşi için kullanılmış olup, bahse konu kararın Dokuzkavaklar Semt Polikliniği Yapım İşi için 5.000.000,00-TL, Bağbaşı Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi Yapım İşi için 20.000.000,00-TL, Aktepe Mahallesi Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi için 12.000.000,00-TL, Bağbaşı Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi için 3.000.000,00-TL olmak üzere toplam 40.000.000,00-TL kredinin 10 yıl vadeli olarak kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması şeklinde değiştirilip güncellenmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 01.02.2017
2017/64
Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarih ve 2016/106 sayılı kararı ile kurulan ve halen faaliyette bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün isminin “Temizlik İşleri Müdürlüğü” olarak değiştirilerek, 2017 yılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin, kurumsal kod tanımlamalarının, iç kontrol eylem planı ve hizmet standartları tablosunun ve diğer adı geçen yerlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak tanımlanması ve bütçe aktarımının yapılması ve buna bağlı olarak yeniden düzenlenen ve ekte sunulan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 01.02.2017
2017/65
Belediyemiz faaliyet alanlarında, her türlü kazı ve yükleme işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet damperli kamyon, 2 adet çift kabin damperli kamyon, 1 adet mini kazıcı yükleyici alımına ihtiyaç duyulduğundan, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 01.02.2017
2017/66
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Deliktaş Mahallesi, 3503 ada, 1 nolu parselle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.02.2017
2017/67
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 13/10/2016 tarih ve 626 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/11/2016 tarih ve 5741 sayılı kararı gereğince, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 56 sayılı kararının ve bu kararla kabul edilen Atalar Mahallesinde tapunun Altıntop Mahallesi, İstiklal Mevkii, 18L-IV pafta, 2431 ada, 6 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
12 02.02.2017
2017/68
Pamukkale Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının 02.02.2017 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
13 02.02.2017
2017/69
15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Gürcan Mahallesi, 18 L – I pafta, 3596 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının onanması konusu daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 02.02.2017
2017/70
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi 895 ada, 12 nolu parselin imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 02.02.2017
2017/71
3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği  hazırlanan Belediyemiz Birinci 5 yıllık İmar Programının uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu raporunda geçen "Bitiş Tarihi: 02/02/2022" şeklindeki ibarenin "Bitiş Tarihi: 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar" şeklinde değiştirilerek, raporun kabulü hk.
16 02.02.2017
2017/72
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (o) bendi gereğince "Denizli Turizm Altyapı Hizmet Birliği" adı altında birlik kurulması, Belediyemizin bu Birliğe üye olması ve Birlik Tüzüğünün kabul edilmesine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 02.02.2017
2017/73
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet damperli kamyon, 2 adet çift kabin damperli kamyon, 1 adet mini kazıcı yükleyicinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 85.maddesinin (b) fıkrası gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 02.02.2017
2017/74
Belediye Meclisinin 03.03.2016 tarih ve 2016/106 sayılı kararı ile kurulan ve halen faaliyette bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün isminin “Temizlik İşleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, 2017 yılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin, kurumsal kod tanımlamalarının, iç kontrol eylem planı ve hizmet standartları tablosunun ve diğer adı geçen yerlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak tanımlanması ve bütçe aktarımının yapılması ve buna bağlı olarak yeniden düzenlenen ve ekte sunulan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile I sayılı Kadro İhdas Cetveli ve IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvelinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
19 02.02.2017
2017/75
Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 2016/244 sayılı kararı ile yapılacak olan projeler için 50.000.000,00-TL borçlanma uygun görülmüş ve 2016 yılında söz konusu borçlanmanın 10.000.000,00-TL’si Dokuzkavaklar Semt Polikliniği Yapım İşi için kullanılmış olup, bahse konu kararın Dokuzkavaklar Semt Polikliniği Yapım İşi için 5.000.000,00-TL, Bağbaşı Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi Yapım İşi için 20.000.000,00-TL, Aktepe Mahallesi Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi için 12.000.000,00-TL, Bağbaşı Sosyal Tesis ve Pazaryeri Yapım İşi için 3.000.000,00-TL olmak üzere toplam 40.000.000,00-TL kredinin 10 yıl vadeli olarak kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının  uygun görüldüğüne dair  Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
20 03.02.2017
2017/76
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi 182 ada, 13 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 03.02.2017
2017/77
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 13/10/2016 tarih ve 626 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/11/2016 tarih ve 5741 sayılı kararı gereğince, Pamukkale Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 56 sayılı kararının ve bu kararla kabul edilen Atalar Mahallesinde tapunun Altıntop Mahallesi, İstiklal Mevkii, 18L-IV pafta, 2431 ada, 6 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptali konusu ile ilgili daha detaylı çalışma yapılması gerektiğinden, konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 03.02.2017
2017/78
ÖZGÖK Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22A24B2B pafta, 182 ada, 1-2-3-4 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığı hk.
23 03.02.2017
2017/79
Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının “01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılması hk.