2016 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

07-12-2016
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ
 01 ARALIK 2016 (1.BİRLEŞİM) VE 02 ARALIK 2016 (2.BİRLEŞİM)
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ 
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.12.2016
2016/375
Pamukkale Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya, ek protokol yapmaya ve mevut sözleşmenin süresini uzatmak için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e 31.12.2017 tarihine kadar yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
2 01.12.2016
2016/376
Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Kınıklı Mahallesi, Üniversite Caddesi Pamukkale Üniversitesi Kampusu içinde bulunan ve projesi devam eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi için Belediyemizden nakdi yardım ve projenin tamamlanması için işbirliği talebinde bulunmakta olup, nakdi yardımın yapılması ve projenin tamamlanmasına katkı vermek için Belediyemiz ile protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN'e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
3 01.12.2016
2016/377
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/11/2016 tarih ve 5741 sayılı kararı doğrultusunda Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 2431 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.12.2016
2016/378
Denizli Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanununun 36. ve 44. maddeleri gereği hazırlanan 29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığınak Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusunda oluşturulan Sığınak Komisyonunca belirlenen genel sığınak yerleri ile ilgili Sığınak Yönetmeliğinin 15.maddesine göre karar alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.12.2016
2016/379
Pamukkale Belediyesi 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
6 01.12.2016
2016/380
Belediyemiz birimlerinde 2017 yılında çalıştırılmak üzere geçici işçi çalıştırılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
7 01.12.2016
2016/381
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 28/10/2016 tarih ve 5659 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesi, 2352 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.12.2016
2016/382
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç mülga Denizli Belediyesine ait “Ticaret Alanı” olarak planlı alanlara ilişkin plan hükmü ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği arasında çelişki bulunması sebebiyle plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun gündemden düşürülmesi hk.
9 01.12.2016
2016/383
Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2016 tarih ve 729 sayılı ve Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22/06/2016 tarih ve 5275 sayılı kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 01.12.2016
2016/384
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.12.2016
2016/385
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/08/2016 tarih ve 2016/276 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/2016 tarih ve 1180 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,13 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinin batısında yer alan bölgede Ticaret+Konut Alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna kanuni askı süresi içerisinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
12 02.12.2016
2016/386
Özçınar Elektrik Malzemeleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, tapunun Pamukkale İlçesi, Kiremitlikte Mevkii, Akhan Mahallesi, M22A19D1D pafta, 287 ada, 1 nolu parselde hazırlattıkları ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 02.12.2016
2016/387
Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 02.12.2016
2016/388
Denizli İdare Mahkemesinin 14/05/2014 tarih ve 2013/665 Esas, 2014/461 karar nolu kararı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve söz konusu planın Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 02.12.2016
2016/389
AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22D02B1B-M22D02B1C pafta, 3787 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisinde Trafo Alanı tesis edilmesi ile ilgili AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, 10/10/2016 tarih ve 26909 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 02.12.2016
2016/390
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/10/2016 tarih ve 5659 sayılı kararı doğrultusunda Atalar Mahallesi, 2352 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 02.12.2016
2016/391
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/11/2016 tarih ve 5741 sayılı kararı doğrultusunda Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 2431 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 02.12.2016
2016/392
Pamukkale Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya, ek protokol yapmaya ve mevcut sözleşmenin süresini uzatmak için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e 31.12.2017 tarihine kadar yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 02.12.2016
2016/393
Belediyemizde çalışmakta olan ve 2017 yılında da çalıştırılması düşünülen 1 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2017 yılı için 1 Adam/12 Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 02.12.2016
2016/394
Belediye sınırlarımız içinde Kınıklı Mahallesi, Üniversite Caddesi, Pamukkale Üniversitesi Kampusu içinde yer alan yapımı %75 gerçekleşen Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesinin bir an önce açılarak Üniversitemizin (yaklaşık 50.000 öğrencisine) ve bölge halkının hizmetine sunulması amacıyla projenin tamamlanmasına katkı vermek için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile protokol yapılmasına ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN'e yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
21 02.12.2016
2016/395
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “03 Ocak 2017 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.