2016 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

04-11-2016
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ
 01 KASIM 2016 (1.BİRLEŞİM) VE 02 KASIM 2016 (2.BİRLEŞİM)
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ 
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.11.2016
2016/360

Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından, seçimle iş başına gelen ve yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarımızın, sosyal ve kültürel açıdan bilgi ve birikimlerini arttırmak amacıyla Pamukkale İlçesi Mahalle Muhtarlarının eşleriyle birlikte bir gece konaklamalı Bolu-Safranbolu-Amasra gezisi düzenlenebilmesi için, her türlü giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 

2 01.11.2016
2016/361
Denizli İdare Mahkemesinin 13/11/2014 tarih, 2013/891 E., 2014/1222 K. sayılı kararı doğrultusunda karar alınması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
3 01.11.2016
2016/362
Özçınar Elektrik Malzemeleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kiremitlikte Mevkii, Akhan Mahallesi, M22A19D1D pafta, 287 ada, 1 nolu parselde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.11.2016
2016/363
Mehmetçik Mahalesi, 1374, 1375, 5574 nolu imar adalarında 35 metrelik taşıt yolu olarak planlanan Ali AYGÖREN Bulvarına cepheli parsellerde cephe yönünün belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.11.2016
2016/364
Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde Karayolları  Genel Müdürlüğü  2. Bölge Müdürlüğünün, Pamukkale-Akköy-Sarayköy Yol Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.11.2016
2016/365
Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kirişhane Mahallesi, 19LIII pafta, 5269 ada, 12 nolu parselinde Denizli İdare Mahkemesinin 14/05/2014 tarih ve 2013/665 Esas, 2014/461 karar nolu kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.11.2016
2016/366
Ramazan EMİK’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2016 tarih ve 2016/224 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 1050 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,287 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D1D – M22A23D4A pafta, 4567-4568-4573 ve 4574 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.11.2016
2016/367
AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, M22D02B1B-M22D02B1C pafta, 3787 ada, 1 nolu parsel sınırları içerisinde trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
9 02.11.2016
2016/368
Belediyemizce yapılacak ve yapılması düşünülen projelerin, yatırımların iyi uygulama örneklerini, kültürel ve tarihi binaların restorasyon çalışmaları konularında incelemelerde bulunmak üzere, kültür coğrafyamızda yer alan balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova’yı kapsayan çalışma ziyaretinin 2017 yılı içerisinde 31/12/2017 tarihine kadar yapılmasına, konaklama, ulaşım vb. harcamaların Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden karşılanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 02.11.2016
2016/369
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusu detaylı bir çalışma gerektirdiğinden ve bölgede Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler devam ettiğinden, talebin Dairesine iadesine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 02.11.2016
2016/370
Seçimle iş başına gelen ve yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla sosyal ve kültürel açıdan bilgi ve birikimlerini arttırmak için İlçemiz tüm Mahalle Muhtarlarını eşleriyle birlikte bir gece konaklamalı Bolu-Safranbolu-Amasra gezisi yaptırılması, yapılacak harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 02.11.2016
2016/371
Denizli İdare Mahkemesinin 13/11/2014 tarih, 2013/891 E., 2014/1222 K. sayılı kararı doğrultusunda Pınarkent Belediye Meclisinin 04/02/2011 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptalinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 02.11.2016
2016/372
Mehmetçik Mahallesi, 1374, 1375, 5574 nolu imar adalarında 35 metrelik taşıt yolu olarak planlanan Ali AYGÖREN Bulvarına cepheli parsellerde cephe yönünün belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 02.11.2016
2016/373
Ramazan EMİK’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/06/2016 tarih ve 2016/224 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 1050 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,287 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D1D-M22A23D4A pafta, 4567-4568-4573 ve 4574 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin söz konusu itirazı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 02.11.2016
2016/374
Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “01 Aralık 2016 Perşembe günü saat 17.00’de” yapılması hk.