2016 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

07-03-2016
attachment
  PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN
2016 YILI MART  AYI TOPLANTISININ 01 MART 2016 (1.BİRLEŞİM), 
02 MART 2016 (2.BİRLEŞİM)  VE 03 MART 2016 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.03.2016
2016/65
Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, M22A18B2D pafta, İlkokul Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 01.03.2016
2016/66
Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Akhan Mahallesi, M22A19D4A pafta, 296 ada 5 nolu parselin ‘Teknik Altyapı Alanı’ olarak planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.03.2016
2016/67
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Bölgesi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve civarında uygulama görmemiş alanlar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.03.2016
2016/68
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet 4+1 kamyonet aracın satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 01.03.2016
2016/69
Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 2014/34 nolu kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde görülen lüzum üzerine değişiklik yapılması hasıl olduğundan, yeniden hazırlanan Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
6 01.03.2016
2016/70
Pamukkale Belediyesi 2016 yılı Ücret Tarifesinin Harçlar bölümüne Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harçlarının eklenmesi; ayrıca, Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesine Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Kontrol Damgalama ve Bandrol işlemleri ile ilgili ücretlerin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 01.03.2016
2016/71
Belediyemiz faaliyet alanlarında her türlü kazı ve yükleme işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet Beko-Loaderin satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 01.03.2016
2016/72
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
9 01.03.2016
2016/73
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde teşkilat yapısı ile ilgili olarak Belediye Meclisimizin 14.04.2014 tarih, 2014/12 ve 10.06.2014 tarih, 2014/58 sayılı meclis kararları doğrultusunda toplam 18 Müdürlük kurulmakla birlikte bu Müdürlüklere ait Görev ve Çalışma Yönetmelikleri doğrultusunda Belediyemiz hizmetleri yürütülmekte olup, değişen şartlar ve mevzuat kuralları ile gelişen teknoloji doğrultusunda söz konusu Müdürlüklere ilave olarak yeni Müdürlüklerin kurulması ve mevcut bazı Müdürlüklerin revize edilmesi ile birlikte görev ve çalışma yönetmeliklerinde değişiklik yapılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
10 01.03.2016
2016/74
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D pafta, 252-253-302 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.03.2016
2016/75
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1579 ve 1580 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 01.03.2016
2016/76
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25/12/2015 tarih, 4539 sayılı ve 22/01/2016 tarih, 4654 sayılı kararları doğrultusunda Atalar Mahallesinde bulunan ve tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi 2340 ada, 1 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 01.03.2016
2016/77
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1631 ada, 2,3,8,9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 01.03.2016
2016/78
Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22A23D4C pafta, 5796 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 01.03.2016
2016/79
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A3B-M22D03B4A-M22D03B4D pafta, 137, 138, 139 adalar arasında kalan alan ve 115 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 01.03.2016
2016/80
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1C pafta, 5179 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 01.03.2016
2016/81
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B2C pafta, 368 ada, 1 nolu parselin çekme mesafelerinin belirlenerek İlkokul alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 01.03.2016
2016/82
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2B-M22A22C2C pafta, 239-240-4967-4968 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 01.03.2016
2016/83
İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in; Hürriyet Mahallesinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3D pafta, 5711 ada, 5-6-7 nolu parsellerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
20 01.03.2016
2016/84
Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2A-M22A22C2B pafta, 491-492-2688-2689-2690-2691-2692 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
21 01.03.2016
2016/85
Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A24B2B-M22A25A1A-M22A25A1D pafta, 417 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
22 02.03.2016
2016/86
Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar ve Karşıyaka Mahallelerinde 2186 sokağa cepheli parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 02.03.2016
2016/87
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2C pafta, 5200 ada ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 02.03.2016
2016/88
Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 2014/34 nolu kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde görülen lüzum üzerine değişiklik yapılması hasıl olduğundan, yeniden hazırlanan Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin incelendiğine dair Komisyonca hazırlanan raporun gündemin son maddesi olarak görüşülmesi hk.
25 02.03.2016
2016/89
Pamukkale Belediyesi 2016 yılı Ücret Tarifesinin Harçlar bölümüne Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harçlarının eklenmesi; ayrıca, Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesine Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Kontrol Damgalama ve Bandrol işlemleri ile ilgili ücretlerin belirlendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
26 02.03.2016
2016/90
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün denetim ve kontrollerinde kullanılmak üzere 5 adet 4+1 Kamyonet aracın satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 02.03.2016
2016/91
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü araç parkında bulunan Karahayıt ve Pınarkent Belediyelerinden gelen 2 adet Beko-Loder türü iş makinesinin ekonomik ömrünü doldurmuş olması sebebiyle, Belediyemiz faaliyet alanlarında her türlü kazı ve yükleme işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet Beko-Loder türü iş makinesinin satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 02.03.2016
2016/92
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A3B – M22D03B4A – M22D03B4D pafta, 137 – 138 – 139 adalar arasında kalan alan ve 115 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 02.03.2016
2016/93
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1579 ve 1580 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 02.03.2016
2016/94
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/12/2015 tarih, 4539 sayılı ve 22/01/2016 tarih, 4654 sayılı kararları doğrultusunda Atalar Mahallesinde bulunan ve tapunun Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2340 ada, 1 parselin yapılaşma şartının imar planına işlenmesiyle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.  
31 02.03.2016
2016/95
Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi, M22A22C3C pafta, 1631 ada, 2,3,8,9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
32 02.03.2016
2016/96
Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22A23D4C pafta, 5796 ada, 4 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 02.03.2016
2016/97
Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesi, M22A18B2D pafta, İlkokul Alanı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
34 03.03.2016
2016/98
Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1C pafta, 5179 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 03.03.2016
2016/99
Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Akhan Mahallesi, M22A19D4A pafta, 296 ada, 5 nolu parselin ‘Teknik Altyapı Alanı’ olarak planlanması ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 03.03.2016
2016/100
Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C2D pafta, 252, 253, 302 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
37 03.03.2016
2016/101
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B2C pafta, 368 ada, 1 nolu parselin çekme mesafelerinin belirlenerek İlkokul alanının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
38 03.03.2016
2016/102
Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A24B2B-M22A25A1A-M22A25A1D pafta, 417 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
39 03.03.2016
2016/103
5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b bendine istinaden; halen mevcut olan 61 maddelik Pamukkale Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde, yasal mevzuatlar doğrultusunda ve halktan gelen talepler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak eksik görülen konularda 67 madde eklenerek yeniden hazırlanan ekli Pamukkale Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin oyçokluğu ile uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
40 03.03.2016
2016/104
Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Bölgesi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve civarında uygulama görmemiş alanlar ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
41 03.03.2016
2016/105
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
42 03.03.2016
2016/106
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde, C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde teşkilat yapısı ile ilgili olarak 18 Müdürlük kurulmakla birlikte bu Müdürlüklere ait Görev ve Çalışma Yönetmelikleri doğrultusunda Belediyemiz hizmetleri yürütülmekte olup, değişen şartlar ve mevzuat kuralları ile gelişen teknoloji doğrultusunda söz konusu Müdürlüklere ilave olarak yeni Müdürlüklerin kurulması ve mevcut bazı Müdürlüklerin revize edilmesi ile birlikte görev ve çalışma yönetmeliklerinde değişiklik yapılması konusunda İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
43 03.03.2016
2016/107
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının “04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 17.00’de” yapılması hk.