2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

10-12-2015
attachment
 PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI ARALIK  AYI TOPLANTISININ 04 ARALIK 2015 (1.BİRLEŞİM), 07 ARALIK 2015 (2.BİRLEŞİM)  ve 08 ARALIK 2015 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 04.12.2015 2015/460 Denizli Belediyesinin 08.11.2013 tarih 666 sayılı kararının 2.maddesinde yer alan “Plan ve plan hükümlerinde açıkça belirtilen bir hüküm yoksa ticaret alanı olarak ayrılan yapı adalarında istenildiği takdirde bodrum ve zemin katlarda arka bahçe mesafesini doldurmaksızın üst katlar konut alanı olarak kullanılabilir” plan hükmü ile ilgili tereddüde düşüldüğünden, plan hükmünün yeniden değerlendirilmesine dair verilen önergenin  İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 04.12.2015 2015/461 Hasan KASAPOĞLU’nun, Pamukkale İlçesi, Çamlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, Ağanın Bahçesi Mevkii, 15L-I pafta, 1887 ada, 2 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına  dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 04.12.2015 2015/462 Veli YENİAŞÇI’ya Vekaleten Fatih AYDIN’ın; Pamukkale İlçesi, Çamlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, 16L-III pafta, 2318 ada, 2 nolu parselinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 04.12.2015 2015/463 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 209, 225 ve 226 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 04.12.2015 2015/464 Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 2014 yılı Nisan ayından itibaren Pamukkale Belediye Meclisince alınan kararlardaki yola terk işlemleri ile ilgili “Yeni plana göre yola terk işlemleri yapıldıktan sonra kalan yeni tapu üzerinden ruhsat talebinde bulunulduğunda; mülkiyet sahibi tarafından eski tapu  (ifraz edilmemiş hali ile) miktarını dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarı üzerinden Emsal, TAKS-KAKS alanları ile çıkma hakları korunarak yapı ruhsatı düzenlenecektir.” şeklinde belirlenen plan notunun yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 04.12.2015 2015/465 Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A3A-M22D10A3B pafta,  497-6881-7083 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 04.12.2015 2015/466 Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A4B pafta, 269 ada, 3 nolu; 270 ada, 1-2-3-12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 04.12.2015 2015/467 Pamukkale İlçesi, Yunus Emre Mahallesi,  M22D03A1A pafta, 2210 ada ve 6134 ada, 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi.
9 04.12.2015 2015/468 Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi, M22A23D1A pafta, 3492 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 04.12.2015 2015/469 Mevlüde BAYSAL ve Fatmana YILDIZ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2015 tarih ve 2015/329 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2015 tarih ve 915 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,6 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi sınırları içindeki Ticaret + Konut Alanları ve çevresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 04.12.2015 2015/470 Asdiva Site Yönetimi adına Hüseyin ALKIN’ın; Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekkeköy Köyü, M22a04a4d pafta, 1155-1156 ve 1157 nolu parseller ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 04.12.2015 2015/471 Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22D03A2A pafta, 2427-5283-5286 adalar ve 2428 ada 8 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 04.12.2015 2015/472 Kazım ARSLAN’ın; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Saraylar Mahallesi, M22a-22b-3a pafta, 7758 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 04.12.2015 2015/473 Mülkiyeti Belediyemize ait Pamukkale Mahallesi 1 pafta, 1372 parsel nolu 1.070,00 m² sahalı taşınmaz mezarlık alanı olarak kullanılmakta olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunduğundan, söz konusu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp yapılmayacağı konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
15 04.12.2015 2015/474 Belediyemiz birimlerinde 2016 yılında çalıştırılmak üzere geçici işçi çalıştırılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
16 07.12.2015 2015/475 Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Gürcan Mahallesi, 18L-I pafta, 1616 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşüne sunulmasının uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 07.12.2015 2015/476 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3334-3336 adalar ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
18 07.12.2015 2015/477 Zehra AKMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Deliktaş Mahallesi, M22A23D1D pafta, 4997 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 07.12.2015 2015/478 Denizli Belediyesinin 08/11/2013 tarih 666 sayılı kararı ile belirlenen 2 nolu plan hükmünün “Plan ve plan hükümlerinde açıkça belirtilen bir hüküm yoksa ticaret alanı olarak ayrılan yapı adalarında istenildiği takdirde bodrum ve zemin katlarda arka ve yan bahçe mesafesini doldurmaksızın üst katlar konut alanı olarak kullanılabilir. 01/06/2013 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuata göre yapılan ruhsat başvurularında ticaret alanı olarak ayrılan yapı adalarında istenildiği takdirde bodrum ve zemin katlar hariç üst katlar konut alanı olarak kullanılabilir; zemin katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile arsa derinliğince yapılabilir” olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 07.12.2015 2015/479 Hasan KASAPOĞLU’nun; Pamukkale İlçesi, Çamlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Mahallesi, Ağanın Bahçesi Mevkii, 15L-I pafta, 1887 ada, 2 nolu parselinde hazırlattığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 07.12.2015 2015/480 Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Ticaret+Konut alanları için belirlenen plan hükmü hariç Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde 2014 yılı Nisan ayından itibaren Pamukkale Belediye Meclisince alınan yola terk işlemlerinde “Yeni plana göre yola terk işlemleri yapıldıktan sonra kalan yeni tapu üzerinden ruhsat talebinde bulunulduğunda; mülkiyet sahibi tarafından eski tapu (ifraz edilmemiş hali ile) miktarını dairesine ibraz etmesi ile eski tapu miktarı üzerinden EMSAL, TAKS-KAKS alanları ile çıkmalar eski parsel sınırına göre korunarak yapı ruhsatı düzenlenecektir. Ancak bu alanlarda terk sonucunda yola sıfır oluşacak olan yapı kütlelerinde kapalı ve açık çıkma hakları kiriş altı minimum 4,5 metredir.” şeklinde belirlenen yeni plan notunun uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M            
22 08.12.2015 2015/481 Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, M22D03A2A pafta, 2427-5283-5286 adalar ve 2428 ada, 8 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 08.12.2015 2015/482 Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan ve 2016 yılında da çalıştırılması düşünülen 2 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2016 yılı için 24 Adam/ Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
24 08.12.2015 2015/483 Mülkiyeti Belediyemize ait Pamukkale Mahallesi 1 pafta, 1372 parsel nolu 1.070,00 m² sahalı taşınmaz mezarlık alanı olarak kullanılmakta olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunduğundan, söz konusu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 08.12.2015 2015/484 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 209, 225 ve 226 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 08.12.2015 2015/485 Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A3A-M22D10A3B pafta, 497-6881-7083 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 08.12.2015 2015/486 Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D10A4B pafta, 269 ada, 3 nolu; 270 ada, 1-2-3-12 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 08.12.2015 2015/487 Pamukkale İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M22D03A1A pafta, 2210 ada ve 6134 ada, 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 08.12.2015 2015/488 Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi sınırları içindeki Ticaret + Konut Alanları ve çevresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan Mevlüde BAYSAL’ın itirazı, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı ile “Konut Alanı” fonksiyonunun söz konusu yol ile ayrılması gerektiği, mağduriyetin 18.madde uygulaması ile giderileceği, Fatmana YILDIZ’ın itirazı ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı ve mağduriyetin 18.madde uygulaması ile giderileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 08.12.2015 2015/489 Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “05 Ocak 2016 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.