2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

10-11-2015
attachment
PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 03 KASIM 2015 (1.BİRLEŞİM), 04 KASIM 2015 (2.BİRLEŞİM) VE 05 KASIM 2015 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
1. B İ   R L E   Ş İ M
1 03.11.2015 2015/424 Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 2015/416 sayılı karar ile Akçapınar Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişiliğine seçilen 3 kişinin Adli Sicil Arşiv Kaydı çıkması nedeni ile 3 adet yeni bilirkişinin seçilmesine dair verilen önergenin İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 03.11.2015 2015/425 Bilal TAŞDEMİR’in Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Köyü, 16L-II pafta, 1631 ada, 8 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına   dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 03.11.2015 2015/426 Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/10/2015 tarih ve 4333 sayılı kararı doğrultusunda Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Gürcan Mahallesi, 18L-I pafta, 1616 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.11.2015 2015/427 Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün yazısı ile (Denizli-Çardak) ayrımı-Pamukkale-Akköy-Sarayköy yolunun Korucuk Mahallesini kapsayan kesiminde kamulaştırma planı hazırlanarak söz konusu mahallede kamulaştırma planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.11.2015 2015/428 Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi M22A23A2A-M22A23A2B-M22A23A2C-M22A23A2D pafta, 6157 ada, 3 nolu parsel ve civarı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.11.2015 2015/429 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A pafta, 3334-3336 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanmasına dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.11.2015 2015/430 Ömer KABAYUKA’nın, Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 2015/170 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2015 tarih ve 555 sayılı kararı ile kabul edilen, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun kararıyla uygun görülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,104 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.11.2015 2015/431 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 4554 ada ile 4553, 4555 adalar arasından geçen yaya yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.11.2015 2015/432 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B-M22A23A1C-M22A23A1D pafta, 3346-3347-3348-3349 ve 3353 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.11.2015 2015/433 Zehra AKMAN’ın; Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Deliktaş Mahallesi, M22A23D1D pafta, 4997 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.11.2015 2015/434 Çağrı Tekstil Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’in; Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, M22A23D3D-M22A23D3C pafta, 153 ada, 2 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.11.2015 2015/435 Mustafa APOHAN’ın; Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekkeköy Mahallesi, M22D03B3B-M22D04A4A pafta, 1104 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.11.2015 2015/436 Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, M22D-02B-2B pafta, 5246 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin imar hatlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.11.2015 2015/437 Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A-M22A22C3B pafta, 3156-3157-3158 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 03.11.2015 2015/438 Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A-M22A22C3B pafta, 3134-3141-3146-3147-3148-3149 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 03.11.2015 2015/439 Denizli İdare Mahkemesinin 30/09/2015 tarih ve 2015/716 Esas sayılı ilamı doğrultusunda Pamukkale Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih, 2015/178 sayılı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2015 tarih, 437 sayılı kararları ile Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 06/04/2015 tarih ve 2015/178 sayılı Pamukkale Belediye Meclisi kararının iptali ile yürütmenin durdurulması istemli açılan dava ile ilgili olarak konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B İ   R L E   Ş İ M
17 04.11.2015 2015/440 Pamukkale Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının 04.11.2015 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
18 04.11.2015 2015/441 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan ekte sunulan Pamukkale Belediyesi “2016 yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna “2016 yılı Ücret Tarifesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü bölümüne Pamukkale Açık Ören Yerleri Katı Atık Bedeli ücreti olarak aylık 24.944.00-TL ücret alınması ve bunun da Pamukkale’deki işletmeciden alınmak üzere TURSAB ile protokol yapılması” şeklinde ilave edilmesinin oyçokluğu ile kabulü hk.
19 04.11.2015 2015/442 Pamukkale Belediye Meclisimizin 03.09.2015 tarih ve 2015/379 sayılı kararının “5393 sayılı Belediye Kanunun 38 ve 75/a bendi gereğince (Kaynak aktarımı/Nakit aktarımı hariç); diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi” şeklinde değiştirilerek, tashih edilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 04.11.2015 2015/443 Emir Ayşe KAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi M22D03B1D pafta, 342 ada 7 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 04.11.2015 2015/444 Pamukkale İlçesi, Akçapınar Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.madde ve diğer madde hükümlerine göre yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 (üç) adet bilirkişinin belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk..
22 04.11.2015 2015/445 Bilal TAŞDEMİR’in, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kınıklı Köyü, 16L-III pafta, 1631 ada, 8 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 04.11.2015 2015/446 Çağrı Tekstil Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, M22A23D3D-M22A23D3C pafta, 153 ada, 2 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden, karar almaya gerek olmadığına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 04.11.2015 2015/447 Mustafa APOHAN’ın; Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekkeköy Mahallesi, M22D03B3B-M22D04A4A pafta, 1104 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinden vazgeçtiğinden karar almaya gerek olmadığına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 04.11.2015 2015/448 Belediye Meclisimizin 06/04/2015 tarih ve 2015/178 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5001 ada, 15 nolu parsele ilişkin kısmı ile ilgili söz konusu mahkeme kararının dikkate alınarak uygulanması için ilgili birimine sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B İ R   L E Ş İ M           
26 05.11.2015 2015/449 Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün yazısı ile (Denizli-Çardak) ayrımı-Pamukkale-Akköy-Sarayköy yolunun Korucuk Mahallesini kapsayan kesiminde kamulaştırma planı hazırlanarak söz konusu mahallede kamulaştırma planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 05.11.2015 2015/450 Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A3B-M22D03B4A pafta, 115 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 05.11.2015 2015/451 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2036, 2136 ve 2149/3 numaralı sokakların genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 05.11.2015 2015/452 Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, M22A23A2A-M22A23A2B-M22A23A2C-M22A23A2D pafta, 6157 ada, 3 nolu parsel ve civarı ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 05.11.2015 2015/453 Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A-M22A22C3B pafta, 3156-3157-3158 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 05.11.2015 2015/454 Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi, M22A23D4A-M22A22C3B pafta, 3134-3141-3146-3147-3148-3149 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 05.11.2015 2015/455 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1A-M22A23A1B-M22A23A1C-M22A23A1D pafta, 3346-3347-3348-3349-3353 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 05.11.2015 2015/456 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 4554 ada ile 4553, 4555 adalar arasından geçen yaya yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 05.11.2015 2015/457 Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, M22D-02B-2B pafta, 5246 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin imar hatlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 05.11.2015 2015/458 Ömer KABAYUKA’nın, 15 Mayıs Mahallesi, M22A22B4C-M22A22B3D pafta, 1609-1610 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde söz konusu itiraz doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşüne sunulmasının uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 05.11.2015 2015/459 Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “04 Aralık 2015 Cuma günü saat 17.00’de” yapılması hk.