2015 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13-10-2015
attachment

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 05 EKİM 2015 (1.BİRLEŞİM), 06 EKİM 2015 (2.BİRLEŞİM) 07 EKİM 2015 (3.BİRLEŞİM) VE 08 EKİM 2015 (4.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
1. B İ   R L E   Ş İ M
1 05.10.2015 2015/391 Pamukkale İlçesi, Akçapınar Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesine dair verilen önergenin gündeme alınması ve gündemin 16.maddesi olarak görüşülmesi hk.
2 05.10.2015 2015/392 Pamukkale İlçesi, Belenardıç Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesine dair verilen önergenin gündeme alınması ve gündemin 17.maddesi olarak görüşülmesi.
3 05.10.2015 2015/393 Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesine dair verilen önergenin gündeme alınması ve gündemin 18.maddesi olarak görüşülmesi hk.
4 05.10.2015 2015/394 Pamukkale Belediye Meclisimizin 03.09.2015 tarih ve 2015/379 sayılı kararının “5393 sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75/a bendi gereğince; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi” şeklinde değiştirilerek, tashih edilmesine dair verilen önergenin gündeme alınması ve gündemin 19.maddesi olarak görüşülmesi hk.
5 05.10.2015 2015/395 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan “2016 Yılı Performans Programı Taslağı” ve ekinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 05.10.2015 2015/396 Pamukkale Belediyesi 2016 yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin 2016 Yılı Ücret Tarifesi Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 05.10.2015 2015/397 Pamukkale Belediyesi Encümenince 188.000.000,00.-TL olarak uygun görülen “2016 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıl Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin” incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 05.10.2015 2015/398 Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A3B-M22D03B4A pafta, 115 ada, 1 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 05.10.2015 2015/399 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2036, 2136 ve 2149/3 numaralı sokakların genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 05.10.2015 2015/400 Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesi, M22A19D2A pafta, 144-145-148-149-150 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 05.10.2015 2015/401 Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, M22D02B1B pafta, 1897-1898 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 05.10.2015 2015/402 Ahmet CENGİZ ve Yadikar CENGİZ’in; Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Deliktaş Mahallesi, M22a-23d-1d pafta, 5666 ada, 13-14 nolu parsellerde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 05.10.2015 2015/403 Emir Ayşe KAYA’nın; Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta, 342 ada, 7 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi.
14 05.10.2015 2015/404 Cennet ULUÇOBAN’ın; Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, M22d03a2a pafta, 5285 ada, 6 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
2. B İ   R L E   Ş İ M
15 06.10.2015 2015/405 Pamukkale Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 06.10.2015 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
16 06.10.2015 2015/406 Hacı Emin BARIM ve Sabri BARIM’ın; Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 16M-I pafta, 1839 ada, 1 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 06.10.2015 2015/407 Rifat OĞUZBEYİ vekilleri Av. Tahir ÇEVİK ve Av. Engin YILDIZ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/06/2015 tarih ve 2015/275 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 759 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,138 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 281-282-283-292-293-294 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 06.10.2015 2015/408 Ayşe DOĞAN’ın Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile Meclis İhtisas Komisyonlarından; Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonundan boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Turgay BESİM’in seçildiği hk.
19 06.10.2015 2015/409 Belediyemizce “Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi (Bağbaşı), Üst Yapı (Cumhuriyet, Fatih, Deliktaş, İncilipınar Mh.), Dokuzkavaklar Mahallesinde yapılacak Sağlık Merkezi, 15 Mayıs Mahallesinde yapılacak olan Katlı Otopark, Üst Geçit (Akhan, Korucuk ve Asmalıevler-Kınıklı-Kervansaray-Bağbaşı güzergahında belirlenecek alanlara), Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesis (Aktepe, Dokuzkavaklar, Cumhuriyet, Bağbaşı)” yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 50.000.000,00 (ellimilyon) TL peyderpey veya tek seferde kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesinin   uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
20 06.10.2015 2015/410 İhsan YENİÇULHA, Mesut YENİÇULHA ve Gülsüm ÖZDEMİR’in, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, 1278 Sokak, Eski Acıpayam Caddesi ve 6673 Sokak arasında kalan bölge ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine söz konusu itirazları doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 06.10.2015 2015/411 Pamukkale Belediye Meclisimizin 03.09.2015 tarih ve 2015/379 sayılı kararının “5393 sayılı Belediye Kanununun 38. ve 75/a bendi gereğince; diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi” şeklinde değiştirilerek, tashih edilmesine dair verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
22 06.10.2015 2015/412 Ahmet CENGİZ ve Yadikar CENGİZ’in; Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Deliktaş Mahallesi, M22a-23d-1d pafta, 5666 ada, 13-14 nolu parsellerde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin emsal teşkil edici, yoğunluk arttırıcı ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması gerekçeleriyle uygun görülmediğine   dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 06.10.2015 2015/413 Pamukkale İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, M22D02B1B pafta, 1897-1898 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu daha detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, talebin Dairesine iadesine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 06.10.2015 2015/414 Pamukkale İlçesi, Güzelköy Mahallesi, M22A19D2A pafta, 144-145-148-149-150 adalar ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 06.10.2015 2015/415 Cennet ULUÇOBAN’ın; Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, M22d-03a-2a pafta, 5285 ada, 6 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin emsal teşkil edici, nüfus yoğunluğu arttırıcı ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması gerekçesiyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
3. B İ R   L E Ş İ M           
26 07.10.2015 2015/416 Pamukkale İlçesi, Akçapınar Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçildiği hk.
27 07.10.2015 2015/417 Pamukkale İlçesi, Belenardıç Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçildiği hk.
28 07.10.2015 2015/418 Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu Ek-5, geçici 8.maddesi kapsamında kadastro çalışmalarına, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçildiği hk.
29 07.10.2015 2015/419 2016 Yılı Pamukkale Belediyesi Performans Programının oyçokluğu ile kabulü hk.
30 07.10.2015 2015/420 Rifat OĞUZBEYİ Vekilleri Av. Tahir ÇEVİK ve Av. Engin YILDIZ’ın, Pamukkale Belediye Meclisinin 09/06/2015 tarih ve 2015/275 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 759 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,138 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta, 281-282-283-292-293-294 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yaptıkları itirazın uygun görülmediği, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22a22b3c pafta, 282 ada, 1 ve 13, 283 ada, 1 nolu parseller ile ilgili (Plan İşlem Numarası: UİP-759.138) hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü.
4. B İ R   L E Ş İ M           
31 08.10.2015 2015/421 Hacı Emin BARIM ve Sabri BARIM’ın; Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi 16M-I pafta, 1839 ada 1 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun   görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 08.10.2015 2015/422 2016 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 188.000.000,00.-TL olarak oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
33 08.10.2015 2015/423 Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “03 Kasım 2015 Salı günü saat 17.00’de” yapılması hk.