2015 EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-09-2015
attachment
PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 01 EYLÜL 2015 (1.BİRLEŞİM), 02 EYLÜL 2015 (2.BİRLEŞİM) VE 03 EYLÜL 2015 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
1. B İ   R L E   Ş İ M
1 01.09.2015 2015/349 Belediyemizce “Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi, Üst Yapı, Hastane, Katlı Otopark, Üst Geçit, Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesis” yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 50.000.000,00 (ellimilyon) TL peyderpey veya tek seferde kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesine dair verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 01.09.2015 2015/350 Pamukkale Belediyesi sınırları içinde merkez mahallelerimizde konut sakinlerinin ve ticari işletmelerde çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için 2015 yılı sonuna kadar özellikleri belirtilen plastik bidonların kullanılmasına dair verilen önergenin İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 01.09.2015 2015/351 18-21 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 7.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresine Pamukkale-Karahayıt termal kent bölgesinin tanıtımı amacıyla katılmamızı, yapılacak olan harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinin Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri harcama kaleminden yapılmasını, bahse konu kongre için Belediye Başkanınca belirlenecek en fazla 20 kişilik heyetin katılmasına dair verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 01.09.2015 2015/352 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince Pamukkale İlçe sınırlarımız içindeki ilkokul birinci sınıfta okuyacak öğrencilere eğitim malzeme seti verilmesi ve Pamukkale İlçe sınırlarımız içinde ikamet eden veya İlçe sınırlarımız içindeki eğitim kurumlarında okuyan başarılı öğrencilere ayni ve nakdi ödül verilmesine, yapılacak harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesine dair verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 01.09.2015 2015/353 Belediye Meclisimizin 16.04.2014 tarih ve 2014/18 sayılı kararı ile Ege Belediyeler Birliğine Belediyemizin de üyeliği için başvuruda bulunulmuş olup, Belediyemizin söz konusu Birlikten ayrılmasının oyçokluğu ile kabulü hk.
6 01.09.2015 2015/354 Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Pamukkale Belediyesi Mahalle Muhtarlarına Çanakkale İline gezi düzenlenecek olup, yapılacak olan harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesine dair verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 01.09.2015 2015/355 Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla 1 adet Bölge Regülatör İstasyonu kurulması için izin verilmesi isteminin değerlendirilmesine dair verilen önergenin İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.09.2015 2015/356 Belediyemiz bünyesindeki iş makinelerinin naklini yapabilmek amacıyla 1 adet çekici ve 2 adet damperli kamyonun satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 01.09.2015 2015/357 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.-75.maddeleri gereğince Belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, meslek odaları, özel şahıslarla ve sivil toplum kuruluşları ile kanunda gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
10 01.09.2015 2015/358 Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2A pafta, 27 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 01.09.2015 2015/359 Ülkü AYSAN’ın; Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Gürcan Mahallesi M22A22B4C pafta, 3590 ada, 8 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 01.09.2015 2015/360 İsmail ALPER’in; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, tapunun M22a-23a-1b pafta, 3303 ada, 4 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
13 01.09.2015 2015/361 Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 6076 ada, 2 nolu; 6079 ada, 1 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 01.09.2015 2015/362 Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B4B pafta, 304 ada, 8-9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 01.09.2015 2015/363 İsmail ALTIN, Musa KUBUR ve Ali İhsan KINA’nın; Pamukkale Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 2015/216 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2015 tarih ve 688 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,5 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 01.09.2015 2015/364 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 241 ada, 4545 ve 4546 adalar arasından geçen yaya yollarının genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 01.09.2015 2015/365 AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eskihisar Mahallesi, M22A18D3A pafta, park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi hk.
18 01.09.2015 2015/366 İhsan YENİÇULHA, Mesut YENİÇULHA ve Gülsüm ÖZDEMİR’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 2015/213 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2015 tarih ve 668 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,108 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazları bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
19 01.09.2015 2015/367 Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B3A pafta, 174 ada ile güneyindeki “Oyun Alanı” ve 175 ada ile 229 ada, 1 nolu parsel arasından geçen yolun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B İ   R L E   Ş İ M
20 02.09.2015 2015/368 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A4A pafta, 5072 nolu ada ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 02.09.2015 2015/369 Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1C-M22A23A1D-M22A23A4A-M22A23A4B pafta, Şehit Yunus Keskin Caddesi’ne bağlantı sağlayan 2112-2050 ve 2056 sokakların genişletilmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 02.09.2015 2015/370 Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, 191 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin parsellerde yapılanma şartlarına ilişkin 24.maddesine istinaden değerlendirilmesi gerektiğinden, talebin Dairesine iade edilmesine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 02.09.2015 2015/371 Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 7463-7464-7465 adalar ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 02.09.2015 2015/372 Bir Umut Özel Eğitim Merkezi Ltd. Şti.’nin; Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, tapunun 17L-II pafta, 3541 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 02.09.2015 2015/373 Mustafa Ali KOSAK’ın; Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, tapunun 16L-III pafta, 2260 ada, 9 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 02.09.2015 2015/374 Pamukkale Belediyesi sınırları içinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için 2015 yılı sonuna kadar ekli listedeki mahallelerde oturan konut sakinlerinin ve işletme sahiplerinin belirtilen özelliklerde plastik çöp bidonu kullanılmasına dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
27 02.09.2015 2015/375 Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Pamukkale Belediyesi Mahalle Muhtarları ve eşleri ile idareci grubuna yönelik 04-05 Eylül 2015 tarihleri arasında 1 gece konaklamalı Çanakkale İline düzenlenecek olan gezi için yapılacak harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 02.09.2015 2015/376 2015 yılı performans planında Pamukkale İlçemizin Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı ile faaliyetimize uygun olarak 18-21 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 7.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresine Pamukkale-Karahayıt termal kent bölgesinin tanıtımı amacıyla kongreye katılınması, yapılacak olan harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinin ilgili harcama kaleminden yapılması, bahse konu kongreye Belediye Başkanınca belirlenecek en fazla 20 kişilik heyetin gönderilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B İ R   L E Ş İ M           
29 03.09.2015 2015/377 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce iş makinelerinin naklini yapmak üzere 1 adet çekici ve 2 adet damperli kamyon olmak üzere toplam 3 adet aracın satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 03.09.2015 2015/378 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesindeki hüküm gereğince; Pamukkale İlçe sınırlarımız içerisindeki Devlet okullarında ilkokul birinci sınıfta okuyacak öğrencilere 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında eğitim malzeme seti verilmesi ve Pamukkale İlçe sınırlarımız içinde ikamet eden veya İlçe sınırlarımız içindeki eğitim kurumlarında okuyan başarılı öğrencilere ayni ve nakdi yardımın yapılması, yapılacak harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 03.09.2015 2015/379 5393 sayılı Belediye Kanununun 14., 38. ve 75. maddeleri gereğince; Eğitim Kurumlarının yapımı, bakım onarımı, malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüyle, Asayiş ile ilgili hususlarda Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüyle, Sağlık ve Sağlık Kuruluşlarıyla ilgili Sağlık Müdürlüğüyle, ibadethanelerle ilgili olarak Müftülük ile spor ve spor tesisleriyle ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle vb. diğer hususlarla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
32 03.09.2015 2015/380 Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi, M22A22C2A pafta, 27 ada ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşüne sunulmasının uygun   görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 03.09.2015 2015/381 Pamukkale İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, M22A23D4B pafta, 6076 ada, 2 nolu; 6079 ada 1 nolu parseller ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 03.09.2015 2015/382 Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B4B pafta, 304 ada, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun   görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 03.09.2015 2015/383 Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, M22A22C2C pafta, 241 ada, 4545 ve 4546 adalar arasından geçen yaya yollarının genişletilmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 03.09.2015 2015/384 AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Eskihisar Mahallesi, M22A18D3A pafta, park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporunun uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
KARAR TARİH VE SAYISI K   A     R   A   R             Ö   Z   E     T   İ
37 03.09.2015 2015/385 Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesi, M22D03B3A pafta, 174 ada ile güneyindeki Oyun Alanı ve 175 ada ile 229 ada, 1 nolu parsel arasından geçen yolun genişletilmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair Komisyonca hazırlanan rapora ilave olarak “Söz konusu 174 ada ile 175 ada ve oyun alanı ile ibadet yeri alanı arasından geçen 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarılarak 174 ada, 14 nolu ve 175 ada, 15 nolu parselde köşe kırıkları olacak şekilde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi” şeklinde kabulü hk.
38 03.09.2015 2015/386 Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla 1 adet Bölge Regülatör İstasyonu kurulması için izin verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
39 03.09.2015 2015/387 Ülkü AYSAN’ın; Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Gürcan Mahallesi M22A22B4C pafta, 3590 ada, 8 nolu parselinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
40 03.09.2015 2015/388 İsmail ALPER’in; Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, tapunun M22a-23a-1b pafta, 3303 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
41 03.09.2015 2015/389 İsmail ALTIN, Musa KUBUR ve Ali İhsan KINA’nın, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi M22D10B1D pafta, 7445 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine söz konusu itirazları doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
42 03.09.2015 2015/390 Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “05 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 17.00’de” yapılması hk.